Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr ZDS/26 1 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Mazurach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Tarnów oraz strzelecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „TECHMA”-Kraków Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Bytom S.A., KOTLIN Sp. z o.o., BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Tadeusz Muszyński , Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej , CAR TECHNOLOGY PRODUCTION SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Euro-Centrum , Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, LANDE , SUA SPONTE SP. Z O.O., WAKCYMED , Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., WALLER POLSKA , Adam Sierzan, Tomasz Pasicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „PS s.c. Adam Sierzan Tomasz Pasicz”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • LEAVE A COMMENT